Mitthögskolan CGI JavaScript HTML Excel Hem

Hem
Excel
HTML
JavaScript
CGI
Kursdeltagare
Kurswebb
 

Excel

Övningsuppgifter

malsokning.xls - Laboration med målsökning.

areamax.xls - Laboration med areamaximering av en rektangel. Omkretsen skall varieras mellan 80 och 120 och maxvärdet skall ritas in i ett diagram tillsammans med en linje f·r arean som funktion av sidornas längd.

bilexempel.xls - Laboration med databas och makron. Skapa makron för utsökning utifrån inskrivna värden, samt återställning efter sökning.

klotfunktion.xls - Laboration med att göra egna funktioner. I detta exempel har vi skapat funktioner för beräkning av area och volym för ett klot.

multiplikation.xls - Laboration med makron. För att kunna behålla slumpade värden även efter en inmatning måste man använda ett makro som kopierar slumptal och klistrar in dem som tal. Exemplet är en ·vning i multiplikationstabellen.

Examinationsuppgift

Egen funktion

-" Funktionen skall ha en naturlig anknytning  till den valda inriktningen. Vid felaktiga inmatningar skall användaren få information om det och inmatningen ska inte kunna slutföras."

Jag har haft problem att hitta på en funktion som passar för min valda inriktning. Slutligen har jag gjort en övning för att lära sig räta linjens ekvation, alltså riktat mot grundskolans senare årskurser. Funktionen är alltså y=kx+m och eleven får dels laborera med k och m för att se hur funktionen uppför sig, dels försöka avläsa vilka värden en slumpmässigt uppritad linje har.

Function line(k, x, m)
    line = k * x + m
End Function

Öppna kalkylarket

Egna makron

- "Gör ett makro i Excel där funktionaliteten är att underlätta, förenkla, för användaren. Makrona skall vara kopplade till knappar
Exemplet skall ha en naturlig anknytning till din valda inriktning"

'
Dölj_allt

Gömmer alla paletter, knappar och statusområden. Mest för min egen del för att förenkla under utvecklingen.

Sub Dölj_allt()

With ActiveWindow
     .DisplayGridlines = False
     .DisplayHeadings = False
     .DisplayOutline = False
     .DisplayZeros = False
     .DisplayHorizontalScrollBar = False
     .DisplayVerticalScrollBar = False
End With
With Application
     .DisplayFormulaBar = False
     .DisplayStatusBar = False
End With
Application.CommandBars("Standard").Visible = False
Application.CommandBars("Drawing").Visible = False
End Sub


Visa_paletter

Visar alla paletter, knappar och statusområden igen. Mest för min egen del för att förenkla under utvecklingen.
'Sub Visa_paletter()
Application.CommandBars("Standard").Visible = True
Application.CommandBars("Drawing").Visible = True
With ActiveWindow
     .DisplayGridlines = True
     .DisplayHeadings = True
     .DisplayOutline = True
     .DisplayZeros = True
     .DisplayHorizontalScrollBar = True
     .DisplayVerticalScrollBar = True
     .DisplayWorkbookTabs = True
End With
With Application
     .DisplayFormulaBar = True
     .DisplayStatusBar = True
End With
End Sub

 

Nya_slumpvärden

Kopierar de slumpade värdena till andra celler för att de skall behållas oförändrade under tiden användaren skriver in värden. I annat fall kommer värdena ändras varje gång användaren skriver in något, och då går det inte att se om man gissat rätt eller inte.

Dessutom töms inmatningsfälten från gamla värden.

Kopplat till knappen "Nytt exempel" på "Träna"-bladet.

Sub Nya_slumpvärden()

'Första raden stänger av skärmuppdateringen för att
'snabba upp processen.
Application.ScreenUpdating = False
Range("K30").Select
Selection.Copy
Range("K32").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= False, Transpose:=False
Range("L30").Select
 Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Range("L32").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ False, Transpose:=False
Range("C5").Select
Application.CutCopyMode = False
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("C7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Träna och Undersök

Enkla makron som bara skall göra det enklare att hoppa mellan de olika lägena genom att de kopplas till knappar.

Sub Träna()
    Sheets("Träna").Select
End Sub

Sub Undersök()
    Sheets("Undersök").Select
End Sub

Öppna kalkylarket

 

   

© Marcus Sundgren, epost: marcus.sundgren@mh.se.
Senast ändrad Thursday, 30 October, 2003